top of page
Industrial Smoke

TERMA & SYARAT

Rumah  /  Terma & Syarat

1. Maklumat Mengenai Kami

1.1 Tapak ini dikendalikan oleh Alchem Manufacturing Pte Ltd. Kami berdaftar di Singapura di bawah Nombor Entiti Unik: 201626391H dan dengan pejabat berdaftar kami di Blok 3029A Ubi Road 3, #01-96, Singapura 408661

 

2. Status Anda

3.1 Dengan membuat pesanan melalui tapak kami atau melalui telefon, anda menjamin bahawa:

3.1.1 Anda secara sah berkemampuan untuk membuat kontrak yang mengikat;

 

3. Bagaimana Kontrak dibentuk antara Anda dan Kami

3.1 Selepas membuat pesanan dalam talian, anda akan menerima e-mel daripada kami yang mengakui bahawa kami telah menerima pesanan anda. Sila ambil perhatian bahawa ini tidak bermakna pesanan anda telah diterima. Pesanan anda merupakan tawaran kepada kami untuk membeli Produk. Semua pesanan telefon dan dalam talian tertakluk kepada penerimaan oleh kami, dan kami akan mengesahkan penerimaan tersebut kepada anda sama ada semasa perbualan telefon atau e-mel kami. Kontrak di antara kami (“Kontrak”) hanya akan terbentuk apabila kami menghantar item kepada anda.

3.2 Tertakluk kepada ketersediaan stok sebenar, pesanan item boleh digantikan dengan alternatif tertakluk kepada pengesahan lisan atau bertulis dengan anda. Untuk item yang tidak boleh diganti, kami akan menghubungi anda untuk memberi anda pilihan untuk membatalkan. Jika pembayaran telah dibuat, anda akan dikembalikan daripada jumlah yang telah dibayar. 

3.3 Semua pesanan yang dibuat dalam talian akan dipenuhi dalam tempoh 15 - 30 hari bekerja melainkan dinasihatkan sebaliknya. Hari perniagaan tidak termasuk Sabtu, Ahad dan Cuti Umum. Sebarang harga yang ditunjukkan dalam talian TIDAK termasuk caj pengangkutan dan berdasarkan Kilang EXW US. Anda akan dihubungi dan dimaklumkan tentang caj pengangkutan dan pengaturan penghantaran. Semua bayaran yang ditanggung untuk penghantaran barang dari kilang ke lokasi yang ditetapkan hendaklah ditanggung oleh pembeli. Sesetengah item mungkin memerlukan lesen eksport tertakluk kepada kelulusan negeri atau pihak berkuasa yang berkaitan.

3.4 Anda diwajibkan untuk membuat pembayaran PENUH dengan pilihan pembayaran yang anda pilih apabila anda menyemak pesanan anda.

3.5 Setiap kelompok barang mungkin berbeza disebabkan oleh halangan pembuatan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan sebarang produk kerana haus & lusuh atau kecacatan pengeluar, sila hubungi pasukan jualan kami tidak lewat daripada 7 hari dari tarikh penghantaran. Produk mestilah tidak digunakan dalam keadaan Asal dan ia mestilah bukan produk prapesan.

 

4. Status Kami

4.1 Kami mungkin menyediakan pautan di tapak kami ke laman web syarikat lain, sama ada bergabung dengan kami atau tidak. Kami tidak boleh memberi sebarang aku janji bahawa produk yang anda beli daripada syarikat ke laman web yang kami telah sediakan pautannya akan berkualiti memuaskan.

 

5. Harga dan Pembayaran

5.1 Harga mana-mana Produk akan seperti yang disebut di laman web kami dari semasa ke semasa, kecuali dalam kes ralat yang jelas.

5.2 Tapak kami mengandungi sejumlah besar Produk dan selalu ada kemungkinan bahawa, walaupun kami berusaha sebaik mungkin, beberapa Produk yang disenaraikan di tapak kami mungkin salah harga. Kami biasanya akan mengesahkan harga sebagai sebahagian daripada prosedur penghantaran kami supaya, jika harga betul Produk adalah kurang daripada harga yang kami nyatakan, kami akan mengenakan amaun yang lebih rendah apabila menghantar Produk kepada anda. Jika harga produk yang betul adalah lebih tinggi daripada harga yang dinyatakan di tapak kami, kami mungkin mengikut budi bicara kami memutuskan untuk menerima harga yang lebih rendah (salah) atau sama ada menghubungi anda untuk mendapatkan arahan sebelum menghantar Produk, atau menolak pesanan anda dan memberitahu anda tentang penolakan tersebut.

5.3 Kami tidak bertanggungjawab untuk memberikan Produk kepada anda pada harga yang salah (lebih rendah) walaupun selepas kami memberikan anda pengesahan e-mel.

 

6. Polisi Bayaran Balik Kami

6.1 Tuntutan oleh anda bahawa kuantiti Produk yang dihantar kurang daripada kuantiti yang dipesan akan dimaklumkan kepada kami dalam masa 2 hari dari tarikh penghantaran. Jika anda tidak memberitahu kami sewajarnya, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap kekurangan tersebut dan anda akan terikat untuk membayar harga seolah-olah Produk telah dihantar mengikut Kontrak.

    

7. Tanggungan Kami

7.1 Kami memberi jaminan kepada anda bahawa mana-mana Produk yang dibeli daripada kami melalui laman web kami adalah kualiti yang memuaskan.

7.2 Liabiliti kami berkaitan dengan mana-mana Produk yang dibeli melalui laman web kami adalah terhad kepada harga pembelian Produk tersebut.

7.3 Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua waranti produk akan dilindungi oleh pemilik jenama masing-masing.

 

8. Notis

8.1 Semua notis yang anda berikan kepada kami mesti diberikan kepada Alchem Manufacturing Pte Ltd. Kami mungkin memberi notis kepada anda sama ada melalui e-mel atau alamat pos yang anda berikan kepada kami semasa membuat pesanan.

 

9. Peristiwa di Luar Kawalan kami

9.1 Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kegagalan untuk melaksanakan, atau kelewatan dalam melaksanakan, mana-mana kewajipan kami di bawah Kontrak yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah kami (“Peristiwa Force Majeure”).

9.2 Peristiwa Force Majeure termasuk apa-apa perbuatan, peristiwa, tidak berlaku, peninggalan atau kemalangan di luar kawalan munasabah kami dan termasuk khususnya (tanpa had) perkara berikut:

9.2.1 mogok, sekat masuk atau tindakan industri lain;

9.2.2 kekecohan awam, rusuhan, pencerobohan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, peperangan (sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persediaan untuk berperang;

9.2.3 kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, penenggelaman, wabak atau bencana alam lain;

9.2.4 kemustahilan penggunaan kereta api, perkapalan, kapal terbang, pengangkutan bermotor atau pengangkutan awam atau persendirian lain;

9.2.5 kemustahilan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta; atau

9.2.6 akta, dekri, perundangan, peraturan atau sekatan mana-mana kerajaan.

9.3 Prestasi kami di bawah mana-mana Kontrak dianggap digantung untuk tempoh Peristiwa Force Majeure berterusan, dan kami akan mempunyai lanjutan masa untuk pelaksanaan sepanjang tempoh tersebut. Kami akan menggunakan usaha munasabah kami untuk menutup Peristiwa Force Majeure atau untuk mencari penyelesaian yang mana kewajipan kami di bawah Kontrak boleh dilaksanakan walaupun berlaku Peristiwa Force Majeure.

 

10. Penepian

10.1 Jika kami gagal, pada bila-bila masa sepanjang tempoh Kontrak, untuk mendesak pelaksanaan ketat mana-mana kewajipan anda di bawah Kontrak atau mana-mana Terma dan Syarat ini, atau jika kami gagal melaksanakan mana-mana hak atau remedi untuk yang kami berhak di bawah Kontrak, ini tidak akan menjadi penepian hak atau remedi tersebut dan tidak akan membebaskan anda daripada mematuhi kewajipan tersebut.

10.2 Penepian oleh kami bagi sebarang kemungkiran tidak akan menjadi penepian bagi sebarang keingkaran berikutnya.

10.3 Tiada penepian oleh kami mana-mana Terma dan Syarat ini akan berkuat kuasa melainkan ia dinyatakan secara nyata sebagai penepian dan dimaklumkan kepada anda secara bertulis.

 

11. Kebolehpisahan

11.1 Jika mana-mana Terma dan Syarat ini atau mana-mana peruntukan Kontrak ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan pada apa-apa tahap, terma, syarat atau peruntukan sedemikian akan setakat itu diputuskan daripada baki terma, syarat dan peruntukan yang akan terus sah setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

 

12. Keseluruhan Perjanjian

12.1 Terma dan Syarat ini dan mana-mana dokumen yang dirujuk secara jelas di dalamnya mewakili keseluruhan perjanjian antara kami berhubung dengan perkara perkara mana-mana Kontrak dan menggantikan mana-mana perjanjian, persefahaman atau pengaturan terdahulu antara kami, sama ada secara lisan atau bertulis.

12.2 Kami masing-masing mengakui bahawa, dalam memeterai Kontrak, tiada seorang pun daripada kami telah bergantung pada apa-apa representasi, aku janji atau janji yang diberikan oleh yang lain dan bahawa tiada apa yang boleh tersirat daripada apa-apa yang dikatakan atau ditulis dalam rundingan antara kami sebelum Kontrak tersebut kecuali secara nyata. dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini.

12.3 Kami berdua tidak akan mempunyai apa-apa remedi berkenaan dengan mana-mana kenyataan tidak benar yang dibuat oleh pihak yang lain, sama ada secara lisan atau bertulis, sebelum tarikh mana-mana Kontrak (melainkan kenyataan yang tidak benar itu dibuat secara penipuan) dan satu-satunya remedi pihak yang satu lagi adalah untuk pelanggaran kontrak seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini.

 

13. Hak Kami untuk Mengubah Terma dan Syarat ini

13.1 Kami mempunyai hak untuk menyemak dan meminda Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa.

13.2 Anda akan tertakluk kepada Polisi dan Terma dan Syarat yang berkuat kuasa pada masa anda memesan Produk daripada kami, melainkan sebarang perubahan kepada Polisi tersebut atau Terma dan Syarat ini perlu dibuat oleh undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan (dalam hal ini ia akan digunakan untuk pesanan yang anda buat sebelum ini), atau jika kami memberitahu anda tentang perubahan kepada Polisi tersebut atau Terma dan Syarat ini sebelum kami memberikan anda Pengesahan Penghantaran (dalam hal ini kami berhak untuk menganggap bahawa anda telah menerima perubahan tersebut. kepada Terma dan Syarat, melainkan anda memberitahu kami sebaliknya dalam masa tujuh hari bekerja selepas anda menerima Produk).

 

14. Undang-undang dan Bidang Kuasa

14.1 Kontrak untuk pembelian Produk melalui laman web kami akan dikawal oleh Undang-undang Singapura.

bottom of page